SMSS ระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนประชารัฐ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

#ลำดับ อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน
1 โรงเรียนบ้านคลองทราย โรงเรียนบ้านวังขอน โรงเรียนบ้านกองทูล โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ
2 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด โรงเรียนบ้านท่าด้วง โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
3 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว โรงเรียนบ้านโคกตะขบ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง โรงเรียนบ้านราหุล
4 โรงเรียนบ้านบ่อรัง โรงเรียนบ้านหนองหมู โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ โรงเรียนบ้านพญาวัง
5 โรงเรียนบ้านโคกปรือ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน โรงเรียนบ้านบ่อไทย โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
6 โรงเรียนบ้านพุขาม โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง โรงเรียนบ้านไร่เหนือ โรงเรียนบ้านศรีมงคล
7 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ โรงเรียนบ้านเขาพลวง
8 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ โรงเรียนบ้านเพชรละคร โรงเรียนบ้านหนองแจง
9 โรงเรียนบ้านสระประดู่ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง
10 โรงเรียนบ้านเข็มทอง โรงเรียนบ้านกลาง
11 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
12 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
54/2 หมู่ 4 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
056-731-256